Tháp nghiêng Pisa không chỉ nghiêng mà còn đang chìm/ The leaning Tower of Pisa isn’t just leaning—it’s sinking, too

03-07-2021

Việc xây dựng Tháp Pisa bắt đầu vào năm 1173. Chiều cao của tháp là 55,86 mét (183,27 foot) so với mặt đất ở phía thấp và 56,67 mét (185,93 foot) ở phía cao.

Chiều rộng của các bức tường ở chân đế là 2,44 m (8 ft 0,06 in). Trọng lượng của nó ước tính khoảng 14.500 tấn (16.000 tấn ngắn). Tháp có 296 hoặc 294 bậc thang; tầng bảy có ít hơn hai bậc trên cầu thang quay mặt về phía bắc.Do nền đất yếu mà nó được xây dựng, nó bắt đầu nghiêng ngả ngay khi các nhà xây dựng làm đến tầng thứ ba (năm năm sau khi bắt đầu xây dựng). Trong 800 năm tiếp theo, tháp nghiêng không phải là điều duy nhất mà nó làm: Nó cũng đang chìm với tốc độ hai mm mỗi năm!

Tháp có 296 hoặc 294 bậc thang; tầng bảy có ít hơn hai bậc trên cầu thang quay mặt về phía bắc
Tháp có 296 hoặc 294 bậc thang; tầng bảy có ít hơn hai bậc trên cầu thang quay mặt về phía bắc
Construction on the Tower of Pisa began in 1173. The height of the tower is 55.86 metres (183.27 feet) from the ground on the low side and 56.67 metres (185.93 feet) on the high side. The width of the walls at the base is 2.44 m (8 ft 0.06 in). Its weight is estimated at 14,500 metric tons (16,000 short tons). The tower has 296 or 294 steps; the seventh floor has two fewer steps on the north-facing staircase. Because of the soft ground it was built on, it began to lean as soon as builders got to the third story (five years after construction started). Over the next 800 years, leaning wasn’t the only thing off about the tower: It’s also sinking at a rate of two millimeters per year!